Všeobecné obchodné podmienky portálu Energie pre Vás

I. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok portálu Energie pre Vás (ďalej ako „VOP“) je úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností prevádzkovateľa internetového portálu www.energieprevas.sk spoločnosti EpV, s.r.o., so sídlom Pifflova 1242/1, 851 01 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83582/B, IČO: 46 807 349 (ďalej ako „Poskytovateľ“) a používateľov internetového portálu www.energieprevas.sk (fyzické aj právnické osoby, ďalej ako „Používateľ“ a „Portál“).
 2. Pod pojmom Portál sa rozumie aj Infokuriér, čiže informačný e-mail (newsletter) zasielaný Používateľom.
 3. Používateľ je povinný si pred použitím Portálu prečítať VOP, keďže podmienkou používania Portálu je bezvýhradný a zrejmý súhlas Používateľa s VOP, ako aj jeho záväzok tieto VOP dodržiavať. V prípade, že Používateľ s VOP nesúhlasí, nie je oprávnený Portál používať a je povinný používanie Portálu okamžite ukončiť.

II. Postavenie Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ poskytuje informácie/služby na Portáli v stave, v akom sa nachádzajú („tak, ako je“), t.j. so všetkými prípadnými vadami a bez poskytnutia akýchkoľvek záruk, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Poskytovateľ ani autori nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním informácií/služieb na Portáli, pričom platí, že Používateľ Portál používa výlučne na vlastnú zodpovednosť.
 2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za príspevky tretích strán, napríklad PR články, obrázky či krátke texty mediálnych partnerov alebo články prispievateľov zverejnené na Portáli a obsah externých odkazov (webových stránok tretích strán). Príspevky tretích strán sa nemusia zhodovať s názormi Poskytovateľa a zodpovednosť za ich obsah a posolstvo znášajú ich autori.
 3. Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru či systému Portálu. Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania Portálu v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP, dobrými mravmi alebo neschopnosti či nemožnosti používať Portál.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky, alebo jednotlivým Používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú platné právne predpisy, VOP, sú v rozpore s dobrými mravmi, záujmami Poskytovateľa alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého Používateľa je podozrenie, že by ich mohli porušovať. Používateľ nemôže brániť v diskusii ostatným Používateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných Používateľov. Akýkoľvek príspevok Používateľa má právo Poskytovateľ vymazať bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Poskytovateľ je oprávnený, bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb/informácií na Portáli dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Poskytovateľ má právo, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, kedykoľvek vykonať technickú odstávku Portálu.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prístup na Portál takému Používateľovi, o ktorom sa môže domnievať, že Portál používa v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP, dobrými mravmi alebo záujmami Poskytovateľa.

III. Postavenie Používateľa

 1. V prípade, ak Používateľ zaznamená akýkoľvek nesprávny, neaktuálny, nevhodný alebo protiprávny stav na Portáli, je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom Poskytovateľa informovať zaslaním upozornenia na redakcia@energieprevas.sk.
 2. Používateľ je povinný dodržiavať platné právne predpisy, VOP, ako aj dobré mravy.
 3. Používateľom je na Portáli zakázané:
  1. používať vulgarizmy, zverejňovať materiál a výrazy v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP a dobrými mravmi;
  2. uvádzať nepravdivé, zavádzajúce alebo urážlivé informácie o inej osobe;
  3. propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov a poskytovať reklamu osobám, výrobkom alebo službám, okrem priestoru určenom na mediálne partnerstvo, napríklad vo forme PR článku, obrázku či krátkeho textu.
 4. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Portáli a súhlasí s tým, že nebude Portál, resp. poskytované služby či informácie na ňom zverejnené používať na účely, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP, dobrými mravmi a záujmami Poskytovateľa.
 5. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Poskytovateľa vzniknutej v dôsledku aktivít Používateľa na Portáli, sa Používateľ zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 6. Ak Používateľ zašle e-mail, obsah ktorého by mohol byť uverejnený na Portáli, bez súhlasu autora nebude pri texte uverejnené meno, priezvisko a e-mail autora, ale len meno a začiatočné písmeno priezviska autora.

IV. Ochrana autorského práva

 1. Portál vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah je chránený zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej ako „Autorský zákon“).
 2. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Poskytovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku obsahu Portálu, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií, obrázkov, grafov, atď. akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané. V prípade porušenia tohto bodu sa Používateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške €1000 za každý využitý text, jeho časť, fotografiu, obrázok, graf, atď. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov a anotácii a elektronického odkazu na celý článok.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah Portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. V prípade, že Prevádzkovateľ udelí Používateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu Portálu, Používateľ je povinný pri každom takomto použití obsahu Portálu súčasne uverejniť: názov diela (napr. článku), meno autora a prameň (zdroj) diela vo forme elektronického odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať Poskytovateľovi za účelom použitia na Portáli svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitím na Portáli, ktoré požívajú ochranu podľa Autorského zákona, udeľuje Poskytovateľovi súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na Portáli, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.
 5. Používateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
 6. Používateľ, ktorý zverejňuje, resp. umožňuje zverejniť na Portáli svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, (i) nemá za svoje príspevky zverejnené na Portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu a (ii) zároveň súhlasí s verejným šírením a použitím týchto príspevkov vrátane vlastnej fotografie.

V. Používanie súborov cookies

 1. Pod pojmom „cookies“ rozumieme malé textové súbory, ktoré môže Poskytovateľ odosielať do internetového prehliadača pri návšteve Portálu a ktoré sú následne ukladané do zariadenia Používateľa, ktorý Používateľ použil pri prístupe na Portál.
 2. Poskytovateľ môže používať dočasné a trvalé cookies a zároveň aj rôzne typy cookies ako napríklad základné súbory cookies, analytické súbory cookies, prevádzkové súbory cookies, reklamné súbory cookies, funkčné súbory cookies alebo aj súbory cookies tretích strán.
 3. Používateľ používaním Portálu udeľuje Poskytovateľovi súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením zariadenia Používateľa, ktorý používateľ na prístup na Portál použil; t.j. ak Používateľ použije na prístup na Portál zariadenie, v prehliadači ktorého je nastavené prijímanie cookies ako povolené, Používateľ týmto akceptuje podmienky používania súborov cookies podľa VOP a zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže cookies poskytnúť aj tretej osobe.
 4. Používateľ môže súbory cookies kontrolovať, zmazať alebo vo svojom zariadení (prostredníctvom internetového prehliadača) nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie, keďže väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Podrobnosti nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle platných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo VOP meniť ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia. Poskytovateľ o zmene VOP informuje Používateľa najmä zverejnením aktuálneho znenia VOP na Portáli. Dátum poslednej zmeny/aktualizácie VOP bude zverejnený v závere VOP. V prípade, ak Používateľ so zmenenými VOP nesúhlasí, Používateľ nie je oprávnený Portál ďalej používať a je povinný okamžite ukončiť používanie Portálu. Používaním Portálu po zmene VOP Používateľ vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas so zmenami.
 3. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli.

V Bratislave, 1.1.2017

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2016 | Designed & Programmed by Richard Haríň